Thông tin chi tiết

Model (Dung tích) Size (Kích thước) In-Out
PALM – 500 lít 71.5 X 146 cm. 1-1″
PALM – 700 lít 77 X 176 cm. 1-1″
PALM – 1000 lít 93.5 X 186 cm. 1-1″
PALM – 1500 lít 112 X 178 cm. 1-2″
PALM – 2000 lít 123 X 204 cm. 1-2″